Lidmaatskapbeleid

April 2019 

LIDMAATSKAPDOELWIT 

Die GGBR se vermoë om andere te beïnvloed, te mobiliseer, te help en in te lig gaan hand aan  hand met groei in die skaal en omvang van sy lidmaatskap. Dit is derhalwe die Gouritz Groep  Biosfeerreservaat (GGBR) se doelwit om betrokke te raak by ‘n diverse gesamentlike groep  aktiewe verantwoordelike burgers as lede, individue of instansies, om te help met die  bevordering van sy visie van Die Mens en Die Natuur wat in Harmonie Leef, binne die  UNESCO Man and Biosphere filosofie. 

VERBINTENIS 

Lidmaatskap is vrywillig, inklusief en verantwoordelik, en meer gebaseer op solidariteit met  die GGBR se etos as op voordele. 

Inklusief: aansoek om lidmaatskap kan gerig word deur enige iemand wat binne en  buite die grense van die Biosfeerreservaat woonagtig en geleë is, en daartoe verbind is  om aktief die GGBR se visie te ondersteun. 

Verantwoordelik: lede ondersteun die organisasie se visie deur middel van hul  persoonlike en institusionele keuses en gedrag. Alle lede moet skriftelik instem tot die  GGBR se Verklaring van Verbintenis

Verklaring van Verbintenis 

As lid van die GGBR, onderskryf ek/my organisasie die ideale van die  GGBR en die UNESCO Man and Biosphere (MAB) program. 

Deur die ondertekening hieronder, verbind ek/ons, my/ons om:  

∙ te doen wat ek/ons kan om die GGBR ‘n effektiewe en gerespekteerde  kampvegter van Die Mens en Die Natuur wat in Harmonie Leef binne  die domein te maak; 

∙ verantwoordelikheid te aanvaar vir die ekologiese voetspoor wat ek/ons  maak; ∙ volhoubaarheid te gebruik as ‘n riglyn om te dink oor wat ek/ons doen en  waarom.

OM DEEL TE WEES VAN DIE GGBR 

Lidmaatskap van die GGBR dien twee belangrike rolle. Die een is om voorsiening te maak  vir die bestuur van die organisasie as ‘n nie-winsgewende maatskappy (NWM) met  stemgeregtigde lede. Die ander is om die belangrikheid van mense se deelname te erken en  moontlik te maak, sodat daar onderlinge interaksie is tussen diegene wat bydra tot die GGBR  se ideale en sy werk op grondvlak, en enige ander maniere wat sy visie bevorder.  

Stemregte behoort aan lede wie se ondertekende verbintenis van krag is in die jaar waarop  hierdie reg betrekking het. Elke lid het een stem. 

LIDMAATSKAP 

Die GGBR erken drie soorte lidmaatskap: individuele, besigheids- en  Affiniteitsgroepe. Daar word van almal verwag om die GGBR se Verklaring van  Verbintenis te onderteken. Lidmaatskap kan weerhou of beëindig word indien daar  dwingende bewyse is van gedrag wat strydig met die verbintenis is. 

A. Individuele lede 

‘n Individuele lid onderteken die verbintenis en bevorder die GGBR in haar/sy  persoonlike

en professionele lewe. Lidmaatskap is meer gebaseer op solidariteit met  die GGBR se etos as op voordele. Deur aan te sluit by die GGBR, toon lede solidariteit  met die organisasie se visie deur middel van persoonlike keuses en gedrag. 

Voordele: 

1. Stemregte. 

2. Erkenningsbrief. 

3. Op die verspreidingslys vir e-Nuusbriewe en ander elektroniese kommunikasie.

4. Uitnodigings per epos na GGBR-geleenthede, soos Forum-vergaderings.

5. Opsie om ‘n harde kopie van die GGBR Jaarboek teen ‘n afslagprys te koop. Jaarlikse lidmaatskap is gratis, maar indien u graag die GGBR wil ondersteun deur  middel van ‘n vrywillige bydrae in plaas van ‘n lidmaatskapfooi, besoek gerus ons  donasie bladsy, of om ‘n borg te word, besoek gerus ons borgskap bladsy.

B. Besigheidslede 

‘n Besigheidslid bevorder die GGBR en sy doelwitte in sy eie besigheidspraktyk. 

Voorwaardes:  

1. Onderteken die Verklaring van Verbintenis 

2. Dien ‘n eenvoudige voorstel by die GGBR in oor watter volhoubaarheidsaksies/- maatreëls die besigheid in werking sal stel om die etos van die Biosfeerreservaat te  bevorder. 

3. Is bereid om bewusmaking oor die GGBR te skep, byvoorbeeld in hul eie e nuusbriewe, deur verspreiding van die GGBR Nuusbrief aan personeel, ens. 

Voordele: 

1. Stemreg. 

2. Besigheidslidsertifikaat. 

3. Harde kopie van die GGBR Jaarboek. 

4. Op die verspreidingslys vir e-Nuusbriewe en ander elektroniese kommunikasie.

5. Uitnodigings per epos na GGBR-geleenthede, soos Forum-vergaderings.

6. Gelys op die GGBR-webblad. 

7. Die Besigheidslid mag die Besigheidslidsertifikaat en ‘n amptelike “Besigheidslid  van die GGBR” teken by sy kantore vertoon; in sy eie kommunikasie en soos  andersins skriftelik ooreengekom (in alle gevalle, ooreenkomstig die GGBR  korporatiewe identiteit). ‘n GGBR Besigheidslid-teken mag op versoek en  ooreenkomstig die GGBR se spesifikasies, vervaardig word. 

Jaarlikse lidmaatskapfooi: R1 500 

C. Affiniteitsgroep-lede 

Affiniteitsgroepe is burgerlike groepe of organisasies wat die doelwitte van die  GGBR ondersteun en daarmee identifiseer. Sodanige groepe kan GGBR  Affiniteitsgroep-lede word, en sodoende die netwerk van eendersdenkende groepe  en organisasies in die Biosfeerreservaat uitbrei. GGBR Affiniteitsgroepe help met  burgerlike pogings om die GGBR se visie van Die Mens en Die Natuur wat in  Harmonie Leef, te bevorder. 

Voordele: 

1. Stemreg. 

2. Erkenningsbrief. 

3. Op die verspreidingslys vir e-Nuusbriewe. 

4. Gelys op die GGBR-webblad. 

5. Gebruikmaking van die GGBR Affiniteitsgroep-lid logo. 

6. Netwerkgeleenthede en blootstelling deur middel van GGBR sosiale media kanale. 7. Samewerkingsgeleenthede vir GGBR-aktiwiteite. 8. Uitnodigings na en geleenthede om te praat by GGBR-geleenthede. Jaarlikse lidmaatskapfooi: R500

Assosiaatlede 

‘n Assosiaatlid is enige lid (in enige van bogenoemde kategorieë) wie se vorige  verbintenis nie gedurende die jaar hernu is nie. Volle lidmaatskap kan te eniger tyd  heringestel word. 

Voordele: Op die verspreidingslys vir e-Nuusbriewe. 

AANSOEK, HERNUWING EN BEËINDIGING 

Lidmaatskapaansoeke kan te eniger tyd gemaak word, verkieslik aanlyn deur middel van die  GGBR-webblad, of deur voltooiing van die toepaslike aflaaibare GGBR  Lidmaatskapaansoekvorm (beskikbaar aanlyn of by ons kantore), ondertekening van die  Verklaring van Verbintenis, en in die geval van Besigheidslidmaatskap, deur indiening van  ‘n voorstel ten opsigte van volhoubare aksies. 

Om ‘n aktiewe lid, met stemreg, te bly, vereis hernuwing of in die geval van Besigheidslede  en Affiniteitsgroeplede, betaling op ‘n jaarlikse grondslag. Die hernuwingsproses sal  geoutomatiseer word deur die GGBR-webblad en u sal ‘n elektroniese “verbintenis  herinnering” ontvang, wat gedurende daardie maand voltooi en teruggestuur moet word. 

Lidmaatskap sal beëindig word met ontvangs van skriftelike kennisgewing van bedanking,  of kennisgewing van dood. Lidmaatskap kan ook beëindig word indien daar dwingende  bewyse is van gedrag wat strydig met die verbintenis is. 

ADMINISTRASIE 

Lidmaatskapadministrasie word deur die GGBR Administrateur by die Riversdal-kantoor  hanteer. Die betalingsmetode vir lidmaatskapfooie geskied aanlyn op die GGRB-webblad  deur middel van PayPal. Geen tjeks of kontantdeposito’s word aanvaar nie, maar  elektroniese oorplasings is welkom. 

Goedgekeur deur die GGRB-direksie – 10 April 2019